مردم نما
با ما مساله حل می شود
همین حالا مطالبه کنید
برای حل مشکلاتمان، متحد شویم!
شما می توانید از مشکلات و افرادی که برای حل آنها تلاش می کنند حمایت کنید
مشکلات جامعه را مطرح کنید
مشکلات را با ما مطرح کنید، حمایت مردم را جمع کنید و از آنها بهره بگیرید، مشکلات را قانونی حل کنید
مشکلات اجتماعی را حل کنید
مشکلات اجتماعی را با راهکارهای قانونی حل کنید و از حمایت های مادی و معنوی مردمی بهره مند گردید.
شیوه کار سایت
ایجاد مطالبه
ایجاد مطالبه
در چند دقیقه با تکمیل اطلاعات مطالبه، آن را ایجاد کنید
افزایش حمایت مردمی
افزایش حمایت مردمی
دیگران را راضی کنید از مطالبه شما با امضا کردن و یا تامین هزینه آن حمایت کنند
یافتن راه حل
یافتن راه حل
با همکاری و راهنمایی کارشناسان، راهکار را پیدا کنید و آن را حل کنید و

از حمایت های مردمی بهره مند گردی.

آخرین مطالب