#رفع_محرمانگی_بخشنامه_برگه_حمایت_تحصیلی
  مطالبه گر: سیده زهرا حسینی
  دیوان عدالت اداری, دولت

درخواست ابطال طبقه‌بندی بخشنامه نحوه صدور برگه حمایت تحصیلی اتباع

توضیحات
توضیحات
دریافت گواهی تحصیلی یکی از مشکلاتی که اتباع خارجی در کشور دارند؛ درموارد متعددی از ار ارائه گواهی تحصیلی به آنها ممانعت می‌شود با این دلیل که شرایط دریافت برگه حمایت تحصیلی را ندارند.

شرایط دریافت برگه حمایت تحصیلی در بخشنامه‌ای صادر شده اما طبقه‌بندی و محرمانه است؛ در صورتی که اولا ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. و ماده 5 این قانون نیز اعلام کرده است که مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند حتی تبصره این ماده می‌گوید: اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.

در ادامه، ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نوشته است: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نبوده و انتشار آنها الزامی است»