یادداشت ها
نگاهی به ماده ۴۱ قانون کار

عدم توجه به قانون و تعیین حداقل دستمزد مشترک برای تمام مناطق ...