یارانه

مطالبه از ریاست محترم هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون
جلوگیری از قطع یارانه نوزادان تازه متولد شده

١١خردادماه، دولت در آیین‌نامه اجرایی بند«الف»تبصره«١۴» قانون بودجه سال ٩٩کل کشور، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، مصوب کرد که «موالید جدید صرفاً با تایید وزارت کار، تعاون و رفاه ...