حقوق عامه

  1. عمومی
  2. منتخب سردبیر
یکی از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل نودم است که بیان می‌دارد: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوۀ مجریه یا قوۀ قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی […]
  1. عمومی
  2. منتخب سردبیر
به موجب ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، سازمان حمل و نقل مسافر(قطار شهری) وابسته به شهرداری است. ماده یک  اساسنامه سازمان مذکور نیز بیانگر این امر و شخصیت حقوقی مستقل سازمان قطارشهری می‌باشد. نظر به اینکه شهرداری برای تأمین بودجه خود و ارائه خدمات […]
  1. عمومی
هفدهم اکتبر «روز جهانی ریشه‌کنی فقر» برای نخستین بار در سال ۱۹۸۷ با گردهم آمدن حدود صد هزار نفر در میدان تروکادروی پاریس، گرامی داشته شد و در سال ۱۹۹۲ با ثبت در سازمان ملل متحد، در سراسر جهان رسمیت یافت.