به تیم ما بپیوندید

بهانه جمع‌شدن ما کنارهم در مردم‌نما باشد تا با ساده‌ترین روش‌هایی که بلدیم، از یک وکیل متخصص برای برطرف‌کردن این درد مشترک حمایت کنیم. حل مشکلات و مطالبات مشترک مردم از ساده‌ترین راه‌های قانون که بسیاری از ما آشنایی لازم با را با آنها نداریم،فراهم می‌کند

خدمات ما

ایجا مطالبه خود
جمع‌سپاری حق‌الزحمه
یادداشت‌های حقوقی
فروش دادخواست‌های پرفروش
اخذ وکالت دسته جمعی
پروفایل اختصاصی
مراحل کار
ساخت حساب کاربری
قبول پرونده
به روزرسانی اخبار مطالبه
ایجاد پست‌های بلاگ
چگونه حساب کاربری بسازیم

هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرولو نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زایاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک نانچنآرطسو تصش رد یدایز یاهباتک .دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتمدبلط یم ار ناصصختم و هعماج ناوارف تخانش هدنیآ و لاح ،هتشذگ دصرد هسصوصخلا یلع یا هنایار ناحارط یارب ار یرتشیب تخانش اهرازفا مرن اب ات.درک داجیا یسراف نابز رد ورشیپ گنهرف و یقالخ ناحارط
هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرولو نوتس رربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتم

قبول پرونده

هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرولو نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زایاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک نانچنآرطسو تصش رد یدایز یاهباتک .دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتمدبلط یم ار ناصصختم و هعماج ناوارف تخانش هدنیآ و لاح ،هتشذگ دصرد هسصوصخلا یلع یا هنایار ناحارط یارب ار یرتشیب تخانش اهرازفا مرن اب ات.درک داجیا یسراف نابز رد ورشیپ گنهرف و یقالخ ناحارط
هدافتسا اب و پاچ تعنص زا موهفمان یگداس دیلوت اب یگتخاس نتم موسپیا مرولو نوتس رد هلجم و همانزور هکلب نوتم و اهرگپاچ .تسا کیفارگ ناحارط زایاهدربراک و زاین دروم یژولونکت یلعف طیارش یارب و تسا مزال هک نانچنآرطس.دشاب یم یدربراک یاهرازبا دوبهب فده اب عونتم

مردم‌نما چگونه کار می‌کند

جمع‌سپاری مالی
تامین نیازهای مالی اطلاع‌رسانی مطالبه وپیگیری آن تا حصول نتیجه
افزایش آکاهی
افزایش آگاهی نسبت به حقوق قانونی و قوانینی که در خصوص مطالبه ومساله مطرح‌شد
‌وکلا و حقوق‌دان‌های مجرب
حضور وکلا و حقوق‌دان‌های مجرب جهت بررسی و پیگیری شکایات و مطالبه‌ها
‌وکلا و حقوق‌دان‌های مجرب
حضور وکلا و حقوق‌دان‌های مجرب جهت بررسی و پیگیری شکایات و مطالبه‌ها

برای حل شکایات و مطالبات جمعی عضوی از مردم‌نما شوید

ثبت نام