مطالبات دسته بندی عدالت آموزشی

ابطال بخشنامه استفاده از پیام‌رسان شاد
ابطال بخشنامه استفاده از پیام‌رسان شاد

آیا میدانید پیام‌رسان شاد که برای ارائه خدمات آموزشی در طول کرونا توسط وزارت آموزش و پرورش ارائه شده و در حال اجراست، مغایر با اصل 30 قانون اساسی است؟اصل 69قانون اساسی می‌گوید: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت‌ تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی بطور رایگان گسترش دهد.این یعنی دولت باید خدمات آموزشی و وسایل آموزش را بصورت ر