پرونده ها دسته بندی وزارت ارتباطات

ابطاال اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات
ابطاال اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

در سال 98، بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات» بعنوان یکی از شوراهای موثر در زمینه فناوری اطلاعات توسط هیات دولت تصویب شد اما به نظر می‌رسد مراحل ایجاد این شورا و تصویب این اساسنامه، با مشکلاتی قانونی همراه است. چرا؟پیش از سال 94، در بند «ج» ماده 4 «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، برای تشکیل شورای

حذف شرایط ضدرقابتی تعرفه مرکز ملی تبادل داده
حذف شرایط ضدرقابتی تعرفه مرکز ملی تبادل داده

NIX  به مرکز ملی تبادل اطلاعات گفته می شود که سازمان فناوری اطلاعات، بر اساس برنامه ششم توسعه برای ساماندهی و تسهیل دسترسی به پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی کشور آن را راه‌اندازی کرد. در این مرکز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌توانند از پایگاه‌های داده متصل، استفاده کنند.استفاده از دادههای این مرکز برای دستگاههای دولتی به صورت رایگان و برای بخش خصوصی همراه با هزینه است. این در حالی است ک