اتحادیه_موازی
  مطالبه گر: محمود محمودزاده
  دیوان عدالت اداری, اتاق اصناف ایران

انحلال اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی

توضیحات
پیوست مطالبه
توضیحات

ماجرای تاسیس غیرقانونی یک اتحادیه که مشابه آن در کشور وجود دارد و اضافه است!

در سال 96اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی برای فعالیت در تنظیم‌گری فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی توسط اتاق اصناف ایران تاسیس شد.

این اتحادیه مانند دیگر اتحادیه های کسب و کار، مقررات و شرایطی را برای فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی تعیین نموده و آنها را بر این نوع از کسب و کار اعمال می‌کند.

اما...

پیش از تاسیس اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی، انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در سال 84 و بر اساس ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای تاسیس شد.

وظیفه‌ انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی، اول نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، دوم تنظیم‌گری مناسبات بخش خصوصی و دولت و سوم مشارکت موثر در ساماندهی امور تجاری رایانه‌ای است.

حال اما باید گفت که با تاسیس اتحادیه کسب‌و کارهای فضای مجازی با اهداف و راهبردی مشابه و برابر با انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با مشکل جدی موازی کاری در کسب و کارهای مجازی روبرو بوده،هستیم و در صورت عدم رسیدگی، مواجه خواهیم بود.

تداخل صلاحیت های این اتحادیه با انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی مشکلات بسیاری را برای کسب و کارهای فعال در این حوزه به‌وجود آورده اول آن که در اغلب موارد دچار دوگانگی‌ در تصمیم گیری، سیاست‌گذاری و فعالیت کسب و کارهای مجازی و حد و حصار اختیارات انجمن و اتحادیه می شود.

دوم، بر اساس قانون، اتاق اصناف اجازه تشکیل اتحادیه در حوزه کسب و کارهایی که قوانین خاص دارند را ندارد و صراحتا می‌توان گفت که تاسیس اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی بعلت داشتن قانون خاص، توسط اتاق بازرگانی غیر قانونی است و انحلال این اتحادیه موجب رفع مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی و موازی کاری در تصمیم‌گیری در حوزه کسب‌و کارهای فضای مجازی می‌شود.

پیوست مطالبه

اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی